Agrafka - Andriy Nakorchevsky. The Japanese GardensAndriy Nakorchevsky

The Japanese Gardens
 

Andriy Ivanov Publishing House, Kyiv, 2008
112 pages, 210 х 290 mm.
Designed by "Agrafka" art studio and Andriy Nakorchevsky.

 

 

Agrafka - Andriy Nakorchevsky. The Japanese GardensAgrafka - Andriy Nakorchevsky. The Japanese Gardens
Agrafka - Andriy Nakorchevsky. The Japanese Gardens Agrafka - Andriy Nakorchevsky. The Japanese Gardens Agrafka - Andriy Nakorchevsky. The Japanese Gardens Agrafka - Andriy Nakorchevsky. The Japanese Gardens
Agrafka - Andriy Nakorchevsky. The Japanese Gardens Agrafka - Andriy Nakorchevsky. The Japanese Gardens Agrafka - Andriy Nakorchevsky. The Japanese Gardens Agrafka - Andriy Nakorchevsky. The Japanese Gardens
Agrafka - Andriy Nakorchevsky. The Japanese Gardens Agrafka - Andriy Nakorchevsky. The Japanese Gardens Agrafka - Andriy Nakorchevsky. The Japanese Gardens