Оптика Бога | Optics of God
Optics of God – illustrated book of poetry by modern Ukrainian author Mariana Savka. Each illustration is printed with two colors – blue and red. Reader can look at the picture with a naked eye and through the red filter attached to the book, and the image will change.
At a time when reality is increasingly perceived through Instagram filters, when the original image is washed away, distorted, mutated, it becomes difficult to maintain the clarity of vision. The optics of perception have changed, and it is not easy to separate the real from the fake, to see clearly through the visual noise. And what if you could have your own filter through which everything can be seen clearly? The red filter in the book "Optics of God" shows hidden images and symbols, like the photography processing in darkroom’s red light. Something new is being revealed. So, as we look through the book using this filter, it is like we are looking through a dark glass at the sun eclipse. Red-blue illustrations where the lines are like vanes. Only the filter cuts off the extra, allows you to look behind the surface and we clearly see another layer. In the illustrations for this book we work with the concept of illusion and truth as opposed to it. We explore these two sides of the coin that create one whole – peaceful life and violence, happiness and loneliness, love and hate. We also reveal the biblical subjects and their dualism – life and death, good and evil. And of course, we do not stay out of today – in illustrations optics appear to be civil protests and war. And television, as a symbol of what precisely shapes the optics of the many people. It is difficult to realize that both good and bad deeds can be done by the same people. The optics of God are the ability to see life in two layers at the same time. And only the optics of God allow us to divide this reality into separate colors and look beyond, to see the bigger picture. The book "Optics of God" guides the reader as a pilgrim, a road of trials and self-awareness. And only God knows what lies ahead.

\\\

В час, коли реальність все більше сприймається через фільтри інстаґраму, коли первинне зображення замивається, деформується, мутує і стає значно «кращим» за оригінал складно зберігати чіткість бачення. Оптика сприйняття змінюється і дуже непросто відділити справжнє від підробки, розгледіти щось крізь візуальний шум. А що як мати власний фільтр, крізь який все видно чіткіше? Червоний фільтр у книзі «Оптика Бога» проявляє образи і символи, подібно до проявлення фотографій у червоному світлі. Щось нове проявляється і оприявнюється. Отак розглядаючи книжку крізь цей фільтр, ми ніби дивимося крізь закопчене скельце на затемнення сонця. Червоно-бакитні ілюстрації, де червоні лінії, як судини мережать сторінку, створюючи ілюзію. Лише фільтр відсікає зайве, дозволяє подивитися крізь поверхню і ми чітко бачимо інший шар – блакитний. В ілюстраціях до книги Мар’яни ми працюємо з поняттям ілюзії та правди їй на противагу. Ми досліджуємо ці обидві сторони медалі, що творять одне ціле – мирне життя і насильство, щастя і самотність, любов і ненависть. Ми також розкриваємо біблійні сюжети і їх дуалізм – життя і смерть, добро і зло. І звісно ж ми не залишаємося осторонь нашого сьогодення - в ілюстраціях, як і у віршах Мар’яни, в оптиці опиняється Майдан, війна і телевізор, як символ того, що якраз формує оптику більшості. Складно усвідомити що як добрі, так і погані вчинки можуть походити від одних і тих самих людей. Сьогодні хтось радіє народженню нового життя, а назавтра йде відбирати життя іншого; сьогодні вигукує «осанна», а за кілька днів – «розіпни його». Оптика Бога – це і є та здатність бачити життя немов би в двох шарах водночас. І лише оптика Бога дозволяє розшарувати цю дійсність на окремі кольори і зазирнути за рамки, побачити ширшу картину. Книга «Оптика Бога» провадить читача як паломника, дорогою випробувань і самоусвідомлення. І лише Бог знає що там ще попереду.
Back to Top